Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

04 11.14.

Uskoro u Općini Bihać trideset i jedan eko-otok

Danas je u Bihaću, u prostorijama JKP-a Komrad, potpisan ugovor o uspostavi 31 eko-otoka u ovoj općini. Ugovor su potpisali direktor JKP-a Komrad gdin Hadis Jusić i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

JKP Komrad iz Bihaća i Ekopak su polovinom prošle godine potpisali prvi ugovor o saradnji i sufinansirali nabavku dva vozila za prikupljanje ambalažnog otpada.

JKP Komrad je, uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, nabavio plave kontejnere za selektivno odlaganje ambalažnog papira. Da bi ti kontejneri bili stavljeni u funkciju i da bi se obezbjedilo prikupljanje i ostalih vrsta ambalažnog otpada (plastike, stakla, višeslojnih materijala, metala) Ekopak se ovim ugovorom obavezao da izvrši nabavku 64 kontejnera (36 zelenih i 28 žutih), što omogućava uspostavu 31 eko-otok sa po tri kontejnera.

Na ovaj način se projekat “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Općini Bihać” proširuje, čime se stvaraju uvjeti da se, kroz sistem Ekopaka, prikupljaju i predaju na reciklažu sve vrste ambalažnih materijala, a Općina Bihać jača imidž moderne općine kojoj je zaštita okoliša i upravljanje otpadom značajan segment.

B3.jpg
B1.jpg
B2.jpg

Arhiva